Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

strona internetowa: www.mgops.skawina.net

telefony:

centrala:(012) 276 21 37
fax:(012) 276 21 37  wew. 35

e-mail: mgops@skawina.net

zaprasza:

poniedziałek8:00 – 17:00
wtorek7:30 – 15:30
środa8:00 – 16:00
czwartek7:30 – 15:30
piątek8:00 – 15:00

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skawina, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb pomagając w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Działalność, procedury

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie realizuje:

 • zadania pomocy społecznej:
 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • świadczenia rodzinne
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I. POMOC SPOŁECZNA
Cele pomocy społecznej

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Trudne sytuacje życiowe to, w szczególności okoliczności wymienione w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Celem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej
z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i możliwościom pomocy społecznej.
Pomoc społeczna powinna również zapobiegać marginalizacji osób, rodzin. Również powinna mobilizować do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.


Prawo do świadczeń pieniężnych
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł - zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł - zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanej kryterium dochodowym rodziny,

przy równoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej okoliczności tj.

  • ubóstwa;
  • sieroctwa;
  • bezdomności;
  • bezrobocia;
  • niepełnosprawności;
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  • przemocy w rodzinie;
  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
  • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
  • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
  • alkoholizmu lub narkomanii;
  • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Procedury przyznawania pomocy społecznej
Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby (za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego) lub z urzędu - po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego - po pełnym udokumentowaniu sytuacji bytowej, rodzinnej i materialnej wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
Wnioski o przyznanie pomocy ze środków pomocy społecznej nie podlegają opłacie skarbowej. Wniosek o przyznanie świadczeń może być złożony w formie ustnego zgłoszenia.
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie:

  • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
  • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
  • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września            1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
  • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
  • zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
  • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
  • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
  • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
  • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • zaświadczenia albo oświadczenia dotyczące dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej:
 • wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 • Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
  • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie;

  • oświadczenia dotyczącego uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres;
  • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
  • oświadczenia o stanie majątkowym;
  • innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń.


Pracownik socjalny przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy – w miejscu zamieszkania lub pobytu –  bierze pod uwagę indywidualne cechy osoby, sytuację życiową, w tym osobistą, rodzinną i zdrowotną osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny wypełnia ustawowo określony kwestionariusz wywiadu.
Do postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Pracownicy socjalni są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. Informacje uzyskane podczas przeprowadzonego wywiadu stanowią tajemnicę służbową i mogą być wykorzystane wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania, tylko przez osoby w nim uczestniczące.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Pracownicy socjalni
Zadania:

  • praca socjalna;
  • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
  • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
  • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
  • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Pracownik socjalny:

  • kieruje się zasadami etyki zawodowej;
  • kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
  • przeciwdziała praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
  • udziela osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
  • zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
  • podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

Dobro podopiecznego, udzielenie pełnej informacji o przysługujących prawach, skuteczna
i szybka pomoc - zgodnie z przepisami prawa - jest nadrzędnym celem pomocy społecznej.
Niematerialne formy pomocy

 • Praca socjalna.

Osobom i rodzinom udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego.
Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 • Usługi opiekuńcze.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz odpłatność klienta.

 • Kierowanie do domów pomocy społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

II. DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe przyznawane i wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które spełniają jednocześnie trzy kryteria:
- posiadają tytuł prawny do lokalu
- spełniają kryterium dochodowe
- spełniają kryterium metrażowe.

            Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

            O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się te osoby, u których miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie, w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
Do dochodu wlicza się także dochód z posiadania gospodarstwa rolnego.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r

            Trzecie kryterium, to określony metraż lokalu przypisany do ilości zamieszkujących w nim osób. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa dokładnie normatywną powierzchnię mieszkania. Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powierzchnia ta może być przekroczona maksymalnie do 30%.

 

Powierzchnia normatywna oraz maksymalna wynosi odpowiednio:


Ilość osób zamieszkujących

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia maksymalna

1

35 m2

45,5 m2

2

40 m2,

52 m2

3

45 m2

58,5 m2

4

55 m2

71,5 m2

5

65 m2

84,5 m2

6

70 m2

91 m2

Na każdą następną osobę dolicza się 5 m2 do powierzchni normatywnej.

W przypadku osoby niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności zwiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli ze względu na niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub porusza się na wózku inwalidzkim. Dopłata w formie dodatku mieszkaniowego przysługuje tylko do wydatków ponoszonych na powierzchnię normatywną, wydatki na dodatkowe metry osoba musi ponosić sama.

            Dodatek mieszkaniowy nie pokryje 100% wydatków na mieszkanie, nawet jeśli jego metraż nie przekracza powierzchni normatywnej. Wynika to z tego, że osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy ma obowiązek przeznaczać część swoich dochodów miesięcznych na wydatki na mieszkanie. Wysokość udziału własnego osoby w wydatkach mieszkaniowych jest określona w ustawie.
Maksymalna wysokość dopłaty to 70% wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.
W przypadku, gdy mieszkanie nie jest wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, centralnie ciepłą wodę czy brak w nim instalacji gazu przewodowego, osobie przysługują ryczałty, które stanowią część dodatku mieszkaniowego. Podstawą ich naliczenia jest cena kilowatogodziny, odczytana z rachunku. Dlatego przy składaniu wniosku osoba zobowiązana jest mieć z sobą do wglądu fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

            Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. Dane wykazane na wniosku musi potwierdzić zarządca tj. np. PGM, Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. Osoby wynajmujące mieszkanie muszą dostarczyć kserokopię umowy najmu oraz oryginał tej umowy- do wglądu.
Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni , oraz o wyposażeniu technicznym domu a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków, do których wlicza się opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Dodatek mieszkaniowy zostaje przyznany decyzją, na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Osoba, która pobiera dodatek mieszkaniowy ma obowiązek opłacać na bieżąco swoją część należności za zajmowany lokal. Zarządca budynku ma obowiązek powiadomić organ wypłacający dodatek mieszkaniowy, jeżeli zaległości czynszowe obejmują pełne 2 miesiące. W takim przypadku następuje wstrzymanie wypłaty przyznanego dodatku mieszkaniowego. Jeżeli osoba ureguluje powstałe zaległości w okresie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, kwota wstrzymanego dodatku zostanie wypłacona. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w wyznaczonym okresie 3 miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

            Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji o dochodach lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości (należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego).

            Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach oraz druki wzorów zaświadczeń o dochodach, jak również szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 w godzinach pracy ośrodka.

 

III. DODATKI ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) – wprowadza dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. (Monitor Polski z 2016 r. poz. 411) w okresie od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł./ miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł/miesiąc;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 ./miesiąc

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (I piętro pokój nr 7).

Do wniosku o dodatek energetyczny należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej .IV. ŚWIADZENIA RODZINNE

Kto może ubiegać się o świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 roku, Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego z małżonków,
 • rodziców lub jednego z rodziców,
 • opiekuna faktycznego dziecka,
 • opiekuna prawnego dziecka,
 • osoby uczącej się,
 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
 • osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 •  

Do wniosku, w zależności od wnioskowanego świadczenia należy dołączyć wymagane dokumenty, konieczne do ustalenia uprawnień.

W przypadku powstania wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych organ właściwy ma prawo zażądać stosownych dokumentów oraz może przeprowadzić odpowiedni wywiad.

Terminy składania wniosków

 • Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane.
 • W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do 30 listopada.
 •  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do 31 grudnia.

 

Gdzie składać wnioski

W Gminie Skawina, sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi z upoważnienia Burmistrza, prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, który przyjmuje wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych. Wszelkie druki i formularze związane ze świadczeniami rodzinnymi są dostępne w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

 

VI. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka poza granicami RP, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia przez nią 18 lat,
- albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia,
- albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- zawarła związek małżeński.

Dochód uprawniający do świadczeń z FA.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października danego roku do 30 września następnego roku (okres świadczeniowy), brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w roku poprzedzającym dany rok (przykładowo: na okres świadczeniowy 2012/2013 bierze się dochody rodziny z roku 2011). Na dochód ten składają się następujące składniki:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci). Do dochodu rodziny nie wlicza się kwot świadczeń z FA otrzymanych w poprzednim okresie świadczeniowym.

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Do wniosku o świadczenie z FA należy dołączyć:
- oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu w roku poprzedzającym okres świadczeniowy wnioskodawcy oraz pełnoletnich członków rodziny wymienionych we wniosku /męża, żony, konkubiny, konkubenta, pełnoletnich dzieci/,
- zaświadczenia komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy,
- kserokopię zaświadczenia o wysokości stypendium uzyskanego w roku poprzedzającym okres świadczeniowy lub PIT 8S - oryginał do wglądu,
- kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy - oryginał do wglądu,
- kserokopię dowodu osobistego pełnoletniego dziecka, na które przysługują alimenty - oryginał do wglądu,
- kserokopię aktów urodzenia dzieci - oryginały do wglądu,
- nr konta bankowego,
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub kserokopię nakazu płatniczego za rok poprzedzający
okres świadczeniowy - oryginały do wglądu,
- kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację - oryginał do wglądu,
- prawomocny wyrok sądu lub ugoda orzekający alimenty – odpis,
- kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - oryginał do wglądu,
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji za 2 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenie wniosku,
- zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia).

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów osób.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okres świadczeniowy, trwający 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje
z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd miasta lub gminy albo ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej
i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. Kiedy decyzja administracyjna uznająca dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika składa do prokuratury wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3), oraz kieruje do starosty powiatu wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.


 

Kierownictwo

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie

MARIA ALECHNOWICZ

telefon kontaktowy:

  (012) 276 21 37 wewn.  21

 

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie
w poniedziałki  od godz. 15.00 do godz. 17.00
w czwartki       od godz. 8.00   do godz. 10.00


Kontakt

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żwirki i Wigury 13
32-050 Skawina

strona internetowa: www.mgops.skawina.net

telefony:

centrala:(012) 276 21 37
fax:(012) 276 21 37  wew. 28  lub  wew. 51

e-mail: mgops@skawina.net

zaprasza:

poniedziałek8:00 – 17:00
wtorek7:30 – 15:30
środa8:00 – 16:00
czwartek7:30 – 15:30
piątek8:00 – 15:00

Wykaz numerów wewnętrznych jednostki:
centrala 12 276-21-37

ul. Żwirki i Wigury 13 - parter


Nr pokoju

Nr wewnętrzny telefonu

parter

1

PRACOWNICY SOCJALNI

Jagoda Polak-Wątor
Marzena Rusak

28

parter

2

PRACOWNICY SOCJALNI

Małgorzata Spyrka – starszy pracownik socjalny, zastępuje kierownika

29

parter

3

PRACOWNICY SOCJALNI

Agnieszka Rafalska – nieobecna

Anna Lechman - zastępstwo

Aneta Stachura

30

parter

5

PRACOWNICY SOCJALNI
Anna Kapuścińska
Monika Kozak
Anna Nędzka

25

parter

6

PRACOWNICY SOCJALNI
Tomasz Klimek
Renata Korpalska
Marta Markiewicz

26

parter

7

PRACOWNICY SOCJALNI
Małgorzata Garbień
Anna Kryńska

Aneta Pyzik

27ul. Żwirki i Wigury 13 - piętro


Nr pokoju


Nr wewnętrzny telefonu

piętro

1

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Maria Alechnowicz

21

piętro

2

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

1. Katarzyna Bylica

2. Anna Jakubik

31

piętro

3

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

1. Laura Jackowska

2. Magdalena Włoch-Biela

32

piętro

4

ŚWIADCZENIA RODZINNE
1. Justyna Nowak
2. Katarzyna Paciorek

22

piętro

5

KIEROWNIK SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Piotr Pietraszek

34

piętro

6

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1. Urszula Medoń
2. Joanna Pabich

23

piętro

7

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Jolanta Wójtowicz – Kurpyta

21


ul. Żwirki i Wigury 13a - piętro


Nr pokoju


Nr wewnętrzny telefonu


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Piskozub

54


KSIĘGOWOŚĆ
Katarzyna Baran
Małgorzata Wróblewska

52

53


REALIZACJA POMOCY
Danuta Chwastek
Stanisław Leśniak

50

51


REALIZACJA POMOCY oraz KADRY I PŁACE
Anna Cygan
Agnieszka Kwolek

57

55


REALIZACJA POMOCY
Marta Kaczor


60


ASYSTENCI RODZINY

Ewa Dziura – asystent rodziny

Katarzyna Polczyńska –asystent rodziny

38

Regulamin

Zarządzenie Nr 4/04
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie
z dnia 29 października 2004r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skawinie

 

Na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) w związku z § 12 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie stanowiącego załącznik do Uchwały XXVI/162/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 września 2004r.

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skawinie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2

Strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004r.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/04 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie z dnia 29 października 2004 r.

 

 

Regulamin Organizacyjny
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy i działa na jej terenie.

§ 2
Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) strukturę organizacyjną i zasady działania Ośrodka;
2) zakres działania Ośrodka;
3) zasady wykonywania funkcji kierowniczej;
4) zadania pracowników Ośrodka;
5) obieg dokumentów;
6) ustalenia końcowe.

Dział II

Struktura organizacyjna i zasady działania Ośrodka

§ 3
1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania oraz podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2. W ramach Ośrodka działają sekcje:

I. W zakresie pomocy społecznej:
1.1 Sekcja Pomocy Środowiskowej
1.2 Sekcja Rozliczeń

II. Sekcja Świadczeń Rodzinnych (jako jednostka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych).

3. Pracę Sekcji Świadczeń Rodzinnych nadzoruje Kierownik Sekcji, który po uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka organizuje pracę Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
4. Obsługę kadrową i finansowo-księgową zapewniają odpowiednie stanowiska pracy.

 

Dział III

Zakres działania Ośrodka

§ 4

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na terenie Gminy Skawina zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające w szczególności z ustawy o pomocy społecznej, innych ustaw oraz z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ze Statutu Ośrodka

 

1) z zakresu pomocy społecznej - zadania własne, własne o charakterze
obowiązkowym, zadania zlecone pomocy społecznej

2) z zakresu świadczeń rodzinnych:
a) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych;
b) wypłacanie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział IV

Zasady wykonywania funkcji kierowniczej

§ 5
1. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
2. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje wszelkie czynności służbowe wynikające ze stosunku pracy.
3. Kierownik Ośrodka kieruje i organizuje pracę Ośrodka na zasadzie jednoosobowego kierownictwa oraz reprezentuje go na zewnątrz.
4. Kierownik kieruje pracą Ośrodka poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych oraz innych decyzji kierowniczych i nadzoruje jego prawidłowe funkcjonowanie.
5. Podczas nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje upoważniony pracownik.
6. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności :

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy umożliwiającej prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej
3) prawidłowe, zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka
4) podejmowanie inicjatyw w zakresie pracy socjalnej
5) współpraca z Radą Miejską oraz jej Komisjami, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw realizowanych przez Ośrodek
6) w zakresie spraw pracowniczych m.in.
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników MGOPS
- dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych pracowników
- zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników
- ustalanie wysokości uposażenia dla pracowników (w tym nagród )
- delegowanie pracowników w sprawach służbowych
7) sporządzanie planu finansowego Ośrodka w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Gminy
8) sprawozdawczość
9) podejmowanie decyzji w sprawach świadczeń pomocy społecznej w zakresie posiadanego upoważnienia.

 

Dział V

Zadania pracowników Ośrodka

 

§ 6
1.Pracownicy socjalni pracują w rejonach opiekuńczych ustalonych przez Kierownika. W rejonie swego działania realizują zadania określone w zakresie czynności. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
10) ewidencjonowanie potrzeb rejonu działań i prowadzenie dokumentacji ze swojego rejonu.

 

2. Pracownicy Sekcji Rozliczeń wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonymi przez Kierownika zakresami czynności, do których należą w szczególności :
1) sporządzanie list wypłat zasiłków
2) przygotowywanie i opracowywanie na piśmie decyzji administracyjnych
3) sporządzanie wykazów osób zakwalifikowanych do pomocy w formie dożywiania
4) przygotowywanie zestawień do przelewów należności za posiłki
5) obsługa rozliczeń z ZUS za klientów Ośrodka
6) obsługa rozliczeń z ZUS za pracowników Ośrodka
7) prowadzenie całości spraw pracowniczych (kadrowych)
8) sporządzanie list płac pracowników MGOPS
9) sporządzanie rocznych wydruków kart płacowych, podatkowych, zasiłkowych
10) sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT-11)
11) sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT-40)
12) sporządzanie informacji PIT-11 dla pracowników zwolnionych w ciągu roku podatkowego
13) wypełnianie odpowiednich druków ZUS pracownikom odchodzącym na rentę i emeryturę
14) sporządzanie dodatkowych list płac (np.nagrody jubileuszowe)
15) wdrażanie i wprowadzanie danych do systemu informatycznego „Pomost”.

3. Zadania Kierownika i pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych :
1) Do Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych należy :
-podejmowanie czynności administracyjnych i innych czynności prawnych związanych z przedmiotem działania Sekcji
-przygotowanie do opracowywania planów rzeczowych i finansowych, a także obowiązujących sprawozdań, w tym kwartalnych i rocznych
- kontrola pod względem merytorycznym przyznawanych świadczeń rodzinnych
- kierowanie pracą Sekcji Świadczeń Rodzinnych ,właściwe organizowanie pracy w Sekcji oraz nadzorowanie jej prawidłowego funkcjonowania
- sprawowanie nadzoru nad przekazanym majątkiem

1a) Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych prowadzi:
-rejestr przyznawanych i wypłacanych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
-rejestr wydanych decyzji administracyjnych
-rejestr osób korzystających z przyznawanych świadczeń
-dokumentacje wszelkich sprawozdań i rozliczeń

2) Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod nadzorem Kierownika Sekcji realizują zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których należą w szczególności :
- udzielanie informacji dotyczących określenia warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń
- przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym
- ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych
- prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków i dokumentów w systemie komputerowym
- opracowywanie decyzji administracyjnych
- przygotowywanie listy wypłat świadczeń rodzinnych i dokumentacji związanej z przelewami tych świadczeń na indywidualne konto świadczeniobiorców
- rozpoznawanie potrzeb z zakresu potrzeb świadczeń rodzinnych
- sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie świadczeń rodzinnych.

2a) Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych prowadzą:
-rejestr wniosków
-pełną dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń rodzinnych tj. akta spraw osób korzystających z pomocy
-korespondencję dotyczącą świadczeń rodzinnych.

 

Dział VI

Obieg dokumentów

§ 7
1. Korespondencja wpływająca do Ośrodka bezpośrednio, bądź odbierana z Dziennika Podawczego Urzędu Miasta i Gminy Skawina, jest rejestrowana przez wyznaczonego przez Kierownika Ośrodka pracownika i kierowana oddzielnie do Sekcji Świadczeń Rodzinnych (oznaczona symbolem OPS.SR ) lub Sekcji Pomocy Społecznej (znaczna symbolem OPS ) na poszczególne stanowiska pracy.
2. Sekcja Świadczeń Rodzinnych posiada własną książkę korespondencji, w której rejestruje pisma wychodzące i przychodzące.
3. Pracownicy po przygotowaniu propozycji odpowiedzi lub załatwieniu sprawy przedkładają ją Kierownikowi do podpisu lub akceptacji.
4. Po zakończeniu sprawy korespondencja przechowywana jest w teczkach rzeczowych zgodnie z jednolitym wykazem akt obejmującym hasła, odpowiadające zadaniom realizowanym przez Ośrodek.
5. Sekcja Świadczeń Rodzinnych prowadzi podteczki rzeczowe zgodnie z jednolitym wykazem akt.

 

Dział VII

Ustalenia końcowe

§ 8
1. Podstawowe prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa Regulamin Pracy oraz indywidualne zakresy czynności.
2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka stanowi podstawę do ustalenia zakresu czynności pracowników Ośrodka.

§ 9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004r.

Zakładka statut

Uchwała Nr XXVI/162/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie".

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz.593 - z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Nadaje się jednostce budżetowej występującej pod nazwą "Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie" Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XVI/111/95 z dnia 25 października 1995 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skawinie, zmieniona uchwałą Nr VII/47/99 z dnia 24 lutego 1999 r..

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr XXVI/162/04
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 22 września 2004 r.

 

Statut
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skawinie

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Skawina wykonującą zadania pomocy społecznej. Jest jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2.
1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i pełnym adresem siedziby.
2. Ośrodek może używać skróconej nazwy MGOPS w Skawinie.

§ 3.
1. Ośrodek - wykonując zadania pomocy społecznej w gminie- obejmuje swoją działalnością teren Miasta i Gminy Skawina.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Skawina.
3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina jest bezpośrednim zwierzchnikiem dla Kierownika  Ośrodka.
5. Ośrodek wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
6. Nadzór nad realizacją zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek sprawuje Wojewoda
Małopolski.

 

 

 

Rozdział II

Cele i przedmiot działania

§ 4.
Celem działania Ośrodka jest:

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
3) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 5.
Cele wymienione w paragrafie 4, Ośrodek realizuje:

1. wykonując zadania własne o charakterze obowiązkowym, zadania własne Gminy oraz zadania zlecone.
2. współpracuje w zakresie pomocy społecznej, na zasadach partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi , Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi.
3. koordynując działania związane z realizacją gminnej strategii integracji i polityki            społecznej. Częścią tej strategii jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, corocznie uchwalany przez Radę Miejską. W tym zakresie Ośrodek      współpracuje
z Pełnomocnikiem  Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.
4. wdrażając uchwalone przez Radę Miejską lokalne programy pomocy społecznej.

 

§ 6.
Ponadto Ośrodek realizuje powierzone mu przez organy Gminy:

1. zadania wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

§ 7.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  w wyniku zdarzenia losowego,
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu,
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
10) praca socjalna,
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną,
14) dożywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników,

§ 8.
Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez Ośrodek    należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

§ 9.
Ośrodek wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu,
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkani dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

           
§ 10.
Oprócz zadań wymienionych w przepisach niniejszego Statutu Ośrodek wykonuje inne
zadania, których wykonanie wynika z ustaw lub porozumień zawartych przez Gminę
Skawina z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Rozdział III

Organizacja i tryb pracy Ośrodka

§ 11.

1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
4. Podczas nieobecności Kierownika, Ośrodkiem kieruje upoważniony pracownik.
5. W Ośrodku tworzy się oddzielną jednostkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

§ 12.
Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania Ośrodka określa jego regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina.

§ 13.
Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i wykonuje wszelkie czynności służbowe wynikające ze stosunku pracy.
§ 14.
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

§ 15.
Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy. Burmistrz może upoważnienie takie udzielić innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 16.
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina może upoważnić Kierownika Ośrodka lub inną osobę na wniosek Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

§ 17
Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

§ 18
Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 19
Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w § 7 pkt. 1.

§ 20
Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Skawinie coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 21.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2. Zadania własne w zakresie pomocy społecznej i zadania własne o charakterze obowiązkowym są finansowane ze środków własnych gminy.
3. Zadania zlecone finansowane są ze środków budżetu państwa.
4. Zadania zlecone ustawowo finansowane są do wysokości środków przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego.
5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 22.
1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika Ośrodka, który musi być zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sporządza na tej podstawie sprawozdania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 23.
1. Statut Ośrodkowi nadaje Rada Miejska w Skawinie.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

 

 

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina