Dodatki energetyczne

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) – wprowadza dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 394) wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł./ miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 ./miesiąc

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13 (I piętro pokój nr 7).

Do wniosku o dodatek energetyczny należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Pliki do pobrania (w formacie Word)

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina