Nowe umiejętności- nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina

W 2008 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie przystąpił do realizacji projektu:

„Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Skawina”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

  • Priorytetu VII Promocja integracji społecznej- w ramach, którego podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
  • Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- którego celem jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
  • Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Główny cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób, które pozostając długotrwale bezrobotnymi  na co dzień są klientami pomocy społecznej.

Pierwszy etap projektu zakończył się 31 grudnia 2008 r. Uczestnicy w ramach udziału w projekcie korzystali z warsztatów kompetencji społecznych, konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem, odbyto szkolenie w zakresie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, a także ukończyli kursy zawodowe: fryzjerski, kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, prowadzenia wózków jezdniowych oraz opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej. Uczestnicy zdali pomyślnie egzaminy otrzymując certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności.


Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w  projekcie beneficjenci osiągną: większą pewność siebie i zaufanie we własne siły i możliwości, motywację do aktywnej obecności na rynku pracy, konkretne kwalifikacje zawodowe. Będzie to  szansa dla uczestników i ich rodzin na „lepszą przyszłość i lepsze jutro.”

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przejdź na stronę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Telefon (centrala): (12) 276-21-37 Fax: (12) 276-21-37
Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina